Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelet) alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat magában foglalja a Yessport.hu online üzlet (tovább Üzlet) Felhasználóinak személyes adatainak gyűjtésével, továbbításával és felhasználásával kapcsolatos irányelveket.

2. Az Üzlet tulajdonosa és a Felhasználók személyes adatainak adminisztrátora Łukasz Lepczyński, aki a Fashion Trends Group sp. z o.o. nevű korlátolt felelősségű társaság alatt gazdasági tevékenységet folytat. A cég székhelye: 31-571 Kraków, Stanisława Lema 24 lok LU3, Lengyelország. Közösségi adóazonosító száma (VIES): PL7952542640, cégjegyzékszáma (REGON): 367335288Kézbesítési címe: ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina, Lengyelország.

3. A Yessport.hu különleges odafigyelést fordít az Üzlet Felhasználóinak személyes adatainak védelmére. Lejjebb találhatók az Üzlet Felhasználóinak személyes adatainak továbbításával kapcsolatos irányelvek.

4. Az Üzlet Felhasználója az a természetes, vagy jogi személy, aki rendelést szándékozik létrehozni az Üzleten keresztül, vagy meg szándékozik ismerni az Üzlet kínálatát.

5. Az Üzlet Vásárlója az a személy, aki legalább egy alkalommal rendelést hozott létre az Üzleten keresztül, vagy ugyan nem hozott létre rendelést, de teljesítette ugyanazokat a feltételeket, amelyeket a Felhasználó.


A Yessport.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

    1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
     1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
   2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
   2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).       
   2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)


Definíciók

2.0.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2.1.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2.2.hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.3.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.4.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

2.6.adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.7.nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.8.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.9.adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.10.adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.11.adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12.adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

2.13.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.14.harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.§ 1

Az adatgyűjtés módja

1. A Yessport.hu olyan természetes személyekről gyűjt információkat, akik a saját nevükben végeznek gazdasági tevékenységet (tovább Vállalkozók), olyan természetes személyekről, akik olyan jogi tevékenységet végeznek, amely nincsen közvetlen kapcsolatban a gazdasági tevékenységükkel, illetve jogi személyekről. A szerződés teljesítése érdekében Ön a szerződés megkötése előtt köteles megadni személyes adatait (GDPR 6. cikk, (1) bek. f) pont).

2. Az Ügyfelek személyes adatainak gyűjtése az alábbi esetekben valósul meg:
a) az Üzletben történő regisztráció, saját fiók létrehozása során;
b) az Üzlettől történő egyalkalmi rendelés során, amely nem igényli a saját profil létrehozásának szükségességét;
c) amennyiben az Ügyfél a kapcsolatfelvevő formanyomtatványon, vagy e-mailen keresztül üzenetet küld az Üzlet részére;
d) reklamáció, vagy visszaküldési szándék bejelentése esetében.

3. Az Üzletben történő saját fiók létrehozása során az Ügyfél az alábbi adatokat adja meg:
a) E-mail cím;
b) Vezeték- és keresztnév;
c) Cím (utca, ház-, lakásszám, postai irányítószám és település);
d) Telefonszám;
e) Vállalkozók esetében továbbá a vállalkozás neve és a nemzeti adóazonosító szám.

4. A feljebb lévő adatokat az Ügyfél szabadon módosíthatja a fiókjába való bejelentkezés, vagy az adatok módosításáról szóló bejelentés eljuttatása után az Üzlet számára.

5. Az Üzletben történő egyszeri rendelés létrehozása esetén megadandó adatok ugyanazok, mint amik a Fiók létrehozásához szükségesek. Az Ügyfelek a következő adatokat adják meg:
a) E-mail cím;
b) Vezeték- és keresztnév;
c) Cím (utca, ház-, lakásszám, postai irányítószám és település);
d) Telefonszám;
e) Vállalkozók esetében továbbá a vállalkozás neve és a nemzeti adóazonosító szám.

6. Amennyiben az Ügyfél kapcsolatfelvevő formanyomtatvány, vagy e-mail által küld üzenetet az Üzlet számára, az Ügyfél továbbítja legalább az alábbi adatokat:
a) E-mail cím;
b) Vezeték- és keresznév;
c) Telefonszám.

7. Reklamáció, vagy visszáru bejelentése esetén az Ügyfél által megadandó adatok ugyanazok, mint amik a Fiók létrehozásához szükségesek. Az Ügyfelek a következő adatokat adják meg:
a) E-mail cím;
b) Vezeték- és keresztnév;
c) Cím (utca, ház-, lakásszám, postai irányítószám és település);
d) Telefonszám;
e) Vállalkozók esetében továbbá a vállalkozás neve és a nemzeti adóazonosító szám.

8. Az Üzlet weboldalainak használata során automatikusan letöltésre kerülnek az alábbi információk (a felhasználó számítógépének IP-címe, vagy az internetszolgáltató külső IP-címe, tartománynév, használat időtartama, webböngésző típusa, operációs rendszer típusa). Ezek az adatok ezentúl "További adatokként" szerepelnek.

9. Az Ügyféltől ezenfelül a böngészési adatok is begyűjtésre kerülhetnek. Ezen belül azokkal a linkekkel és oldalakkal kapcsolatos információk, amelyekre az Ügyfél rá szokott kattintani, illetve azokról a tevékenységekről szóló információk, amelyeket az Ügyfél az Üzlet weboldalán végez.


§ 2

Az összegyűjtött adatok felhasználása

1. A Fiók létrehozásakor megadott adatok az Ügyfél Fiókjának létrehozásának céljából kerülnek felhasználásra, illetve elősegítik a Fiók használatát és a rendelések létrehozásának lehetőségét, amely magában foglalja mint a rendelések megvalósítását, mint azok kézbesítését. Az Üzleten keresztül történő rendelés létrehozása esetében az Ügyfél személyes adatai kizárólag a SneakerStudio.huval együttműködő kézbesítő számára kerülhetnek továbbításra.

2. A További adatokat az Üzlet, vagy a vele együttműködő alanyok használhatják fel. Az adatok felhasználásának célja kizárólag az Ügyfél számára biztosított szolgáltatás minőségének javítása, az adatok statisztikai elemzése, az Ügyfél preferenciájának megismerése és az Üzlet adminisztrációja lehet.

3. Amennyiben az Ügyfél feliratkozik az Üzlet hírlevelére, a feliratkozás során megadott e-mail címre az Üzlet az üzleti kedvezményeiről, újdonságairól, árleszállításairól elektronikus üzeneteket küld.

4. Az Ön személyes adatait a szolgáltatásnyújtás napjától számított 5 évig tároljuk.

5. Az Ön adatainak feldolgozása (így a profilalkotás is) automatizált formában zajlik, de ez Önre nézve joghatással nem jár, illetve Önt hasonlóképpen jelentős mértékben nem érinti. A profilalkotás lényege az Ön személyes adatainak feldolgozása azáltal, hogy felhasználásra kerülnek egyes Önre vonatkozó információk – különösen a személyes preferenciáit és érdeklődési köreit érintő elemzések és előrejelzések – kiértékelése során.


§ 3

Sütik és IP-cím

1. 1. Az Üzletben tett látogatás során egy, vagy több karaktersorozatból álló azonosító file ("süti" vagy "cookie") kerül megküldésre és elhelyezésre az Üzlet látogatójának elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén, amennyiben a böngésző azt lehetővé teszi.

2. A "süti" rendszerint tartalmazza a származi helyének domainjét, az elévülési idejét, illetve a "süti" azonosító számát. A "sütik" segítségével összegyűjtött információk lehetővé teszik az Üzlet választékának a látogatók preferenciája szerinti kialakítását és lehetőséget adnak az Üzlet általános statisztikai adatainak meghatározására.

3. A Yessport.hu két fajta sütit használ: a) ideiglenes sütik: a böngésző bezárása, vagy a számítógép kikapcsolása az elmentett információk törlésre kerülnek a készülék memóriárából. Az ideiglenes sütik nem teszik lehetővé a személyes adatok, illetve bizalmas információk letöltését az Ügyfél számítógépéről. b) Állandó sütik: mentésre kerülnek az Ügyfél számítógépének merevlemezén és törlésük időpontjáig eltárolódnak. Az Üzlet által küldött állandó sütik kizárólag az Ügyfél beleegyezésével teszik lehetővé az adatok elmentését. Például a bejelentkezésnél az "emlékezz rám" opció kiválasztásával. Az említett fájlok semmilyen más esetben nem kerülnek elmentésre.

4. A Yessport.hu az alábbi célokból használja a "sütijeit": a) az Ügyfél beazonosítása az Üzletben és (a bejelentkezése után) a felhasználói nevének és jelszavának megjegyzése, aminek köszönhetően nem kell az Üzlettel kapcsolatos összes weboldalon újból bejelentkeznie, hanem szabadon böngészhet az Üzlet weboldalán b) az Üzlet Felhasználóinak műveletének elemzése, amelynek célja a forgalom szintjének növelése és az anoním statisztikák létrehozása.

5. A Yessport.hu külsö üzemeltetők sütijeit is használja (az Üzlettől eltérő alanyokét), aminek célja: a) az Üzlet a Facebook.com (a külső sütik kezelője: Facebook Inc., amelynek székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, vagy Facebook Ireland Ltd., amelynek székhelye Írországban található) nevű közösségi oldalon keresztüli népszerűsítése.

6. A sütik biztonságosak az Üzlet Felhasználóinak azon készülékei számára, amelyekről az Üzletet látogatják, vagy vásárolnak onnan. Ezúton nem lehetséges a vírusok, káros programok hozzáférése az Üzlet Felhasználóinak eszközeihez. A védelmi eszköz segítségével a internet felhasználóinak lehetőségük van a készülékükön a sütik korlátozására, vagy kikapcsolására. Az iménti lehetőségek használata során az Üzlet azon funkcióin kívül, amelyekhez szükségesek a sütik, lehetséges az Üzlet webfelületének használata.

7. A Yessport.hu gyűjtheti az Üzlet Felhasználóinak IP-címeit. Az IP-cím az a számsorozat, amelyet az internetszolgáltató oszt ki az Üzlet weboldalát megtekintő Felhasználók számítógépének. Az IP-cím az internethez való hozzáférést teszi lehetővé. Az IP-címet a Yessport.hu a szerver technikai problémáinak elemzésénél és a statisztikai elemzéseknél használja fel, továbbá az Üzlet szolgáltatásainak és adminisztrációjának minőségének tökéletesítése céljából is hasznos információként kezeli. Ezenfelül a biztonság fenntartása, illetve a szervert terhelő automatikus kémprogramok észlelése céljából is.

8. Az Üzlet weboldala különböző weboldalakra átirányító linkeket tartalmaz. A Yessport.hu nem vállal felelősséget az azokon érvényben lévő adatvédelmi szabályokért, ezért javasoljuk a weboldalunk elhagyása után a megnyitott weboldal adatvédelmi nyilatkozatának elolvasását.

9. A Yessport.hu a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Yessport.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a SneakerStudio.hu-tól.


§ 4

Az adatokhoz való hozzáférés

1. Az Üzlet által gyűjtött személyes adatokhoz kizárólag a SneakerStudio.hu felhatalmazott munkatársai rendelkeznek közvetlen hozzáféréssel.

2. Az Ügyfelek adataihoz kizárólag a felhatalmazott alanyok rendelkeznek hozzáféréssel. Ezek főként az alábbi folyamatokban közvetlenül résztvevő alanyok: az Üzletben megvalósult rendelések, az Üzlet Ügyfelei által gyűjtött adatok elemzése. Az Ügyfelek adatai továbbításra kerülhetnek egyes rendvédelmi szervek részére azok kérelmére, az Ügyfél tájékoztatása nélkül.
Az Üzlet nem továbbítja az Ügyfél személyes adatait a rendvédelmi szervek részére azok kérelmének beadása nélkül.

3. A Yessport.hu biztosítja a Felhasználóinak, hogy a Fiókjukban szereplő adatokhoz korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek és bármikor módosíthatják azokat. A módosítás elvégzéséhez csupán be kell jelentkezni az Üzletben létrehozott Fiókba, vagy tájékoztatni kell az Üzlet ügyfélszolgálatát a módosítás szándékáról. Az Üzlet ügyfélszolgálata a módosítást ingyenesen, a Felhasználó által kitöltött kérelem alapján, lehetőség szerint a leggyorsabban végzi el. Az Ügyfél számára biztosított a személyes adatainak törlésének a lehetősége az Üzlet adatbázisából, amennyiben elektronikus úton kérvényt ad be a szolgáltatás igénybevételének lemondásáról. A Yessport.hu nem köteles eleget tenni az Ügyfél kérelmének, amennyiben az Ügyfél megszegte az Üzlet érvényes Szabályzatának valamelyik pontját és az adatok megőrzése szükséges a szituáció tisztázásához, elrendezéséhez, a felelősségvállaló megállapításához és követelés esetén a döntésrejutáshoz.

4. Az Üzlet hírlevelére való feliratkozás esetén a feliratkozott személynek lehetősége van az e-mail címének törlésére az Üzlet adatbázisából a Fiókjába való bejelentkezés utáni megfelelő opció kiválasztása esetében.

5. Az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre, a Google LLC társaságnak kerülnek átadásra az Európai Bizottság által jóváhagyott, személyes adatok védelméről szóló általános adatvédelmi kikötések formájában nyújtott megfelelő jogi biztosítékok védelme alatt.


§ 5

Az érintett jogai

A GDPR alapján Ön jogosult arra, hogy:
-         kérésére hozzáférjen saját személyes adataihoz;
-         kérésére helyesbítsék saját személyes adatait;
-         kérésére töröljék saját személyes adatait;
-         kérésére korlátozzák saját személyes adatainak kezelését;
-         tiltakozzék saját személyes adatainak kezelése ellen; kérésére áthelyezzék saját személyes adatait.

Ön bármely időpontban visszavonhatja saját személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását. Az Ön személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző időszakban elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, vagyis az országos adatvédelmi tisztviselőhöz.§ 6

Védelem

1. A Yessport.hu védi a Felhasználókat személyes adataiknak elvesztése, az azokkal történő visszaélés és azok akaratlan módosítása ellen. A Yessport.hu köteles a Felhasználó által megadott minden adatot megvédeni a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően.

2. A Yessport.hu az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint jár el, amely szerint nem lehetséges a személyes adatok továbbítása harmadik személy részére.

3. Amennyiben a Felhasználó elvesztette a Fiókjába való belépéshez szükséges felhasználónevét vagy jelszavát, az Üzlet lehetőséget nyújt annak visszaszerzésére új jelszó létrehozását biztosítva, vagy jelszó-, vagy felhasználónév-emlékeztetőt küldve. Az Ügyfél jelszava kódolt formában található meg az Üzlet adatbázisában, így nem lehetséges azonosítani azt. Jelszóemlékeztetőt az ügyfél az Üzlet weboldalának bejelentkező felületén, az "elfelejtettem a felhasználónevemet, vagy jelszavamat" gombra kattintva kérhet. Az e-mail cím beírásához szükséges mező jelenik meg, ahova a regisztráció során megadott e-mail címet beírva azonnal elküldésre kerül az emlékeztető a beírt e-mail címre. Jelszómódosítás esetén be kell jelentkezni a Fiókba és az ott leírt utasítások szerint kell eljárni.

4. A Yessport.hu soha nem küld az Ügyfél belépési adatainak megadását kérő üzenetet. Az említett adatok szintén nem kerülnek közlésre e-mail, vagy telefonhívás útján.
§ 7

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

1. A Yessport.hu fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására. A módosítás elvégzése napján a lejjebb lévő dátumot felváltja az új dátum.
2. Utoljára módosítva: 2020.05.22.
3. Az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos esetleges kérdéseket az alábbi e-mail címre kérjük továbbítani: info@yessport.hu.


Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391-1400 
Weboldal: http://naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Részletes információ a sütikről itt: Adatvédelmi Nyilatkozat.
Close
pixel